top of page
Search

כאב, שיכוך כאב, ומים

(Englisg below)

"תאוריית שליטת השער" בתחושת כאב. עקרון התאוריה הוא שתחושות כאב ותחושות מגע נעים "מתחרות" ביניהן על "שער" הכניסה (אל המוח) שממוקם בחוט השדרה. סיבים גדולים L - מתווכים ומגיבים למגע נעים. (מגע רחב) סיבים קטנים S - מתווכים ומגיבים לכאב (מגע נקודתי, צר)


כניסה אל המים יוצרת תחושת מעטפת נעימה בפריסה רחבה על העור, גירוי תנועתי, טמפ' המים החמים שולחת מסר תחושתי נוסף ועבודת המגע בזמן גירוי הכאב, בפריסה לאורך ולרוחב אזור הכאב, תשלח מידע מקביל על גירוי לא מכאיב, ע"י ריבוי מסרים הנוירון המתווך יעבור "דיכוי" אשר יפחית למעשה את מעבר המידע אודות הכאב.


כאב הגדרה: הוא חוויה תחושתית בלתי נעימה עד-כדי אי-נוחות וסבל ולעיתים קרובות פגיעה באיכות החיים של החולה. מטרת הכאב: להתריע בפני סכנה לפגיעה גופנית. מלבד היבט פיזי לכאב מרכיבים גם רגשיים וקוגניטיביים (חרדה או דחק).

באופן סכמתי המידע על גירוי הכאב עובר דרך שלושה נוירונים: ראשוני - גרוי מזיק בפריפריה שניוני - עיבוד מהיר והולכת מידע בתאי עצב בחוט השדרה שלישוני - תאי עצב במוח.

סיום המסלול הוא במקום בגזע המוח הנקרא PAG. כשאזור זה מופעל הוא בולם את תחושת הכאב על-ידי רצפטורים אופייאטיים. הגוף יודע להפיק חומרים (אנדורפינים ואופייאטים) הפועלים על אותם 'קולטנים' בתאים באופן המשפיע, לפחות באופן חלקי, ומאפשר לגוף להמשיך לפעול ולהתעלם מתחושת כאב, במצבי חירום ובכלל.


דירוג כאב: אין דרך אובייקטיבית למדוד רמת כאב. השיטות הקיימות מסתמכות על סולמות מדידה מדורגים המתוארים ע"י: מספרים, מילים, חזותיים או משולבים. סרגל חזותי VAS, הוא הנפוץ והקל ביותר לשימוש המתבסס על תשובת המטופל ומדרג את סוג הכאב, עוצמתו ומשכו.


כאב כרוני: כאב ממושך לאורך זמן מכונה כאב כרוני, השפעותיו עשויות להיות פיזיות, נפשיות וארוכות טווח עד לכדי פגיעה באיכות החיים.


סיווג כאב: ~ רקמתי. ~ נוירופתי. ~ פסיכוגני. ~ מתפרץ.

Pain, Pain relief, and water.


"The Gate control" theory of pain. The principle of the theory is that feelings of pain and pleasant sensations of contact "compete" with each other on the "gate" of the entrance (to the brain) located in the spinal cord. Large fibers L - mediate and respond to a pleasant touch. (Wide touch) Small fibers S - mediate and respond to pain. (Spot contact, narrow)


Entering the water creates a pleasant 'shell' feeling in a wide spread on the skin, motion stimulation, the hot water temperature sends an additional sensory message and the bodywork touch and deployment (along and across the pain area) while pain stimulation occurs, will send parallel information about non-painful stimulation, the mediating neuron will undergo "suppression" which will actually reduce the passage of information about the pain to the brain stem.


Pain, definition: It is an unpleasant sensory experience to the point of discomfort and suffering and often impairment of the patient's quality of life. The purpose of the pain: to warn of the danger of physical injury. Apart from the physical aspect of pain there are also emotional and cognitive components (anxiety or stress).


Schematically the information on pain stimulation passes through three neurons: Primary - a harmful stimulus in the periphery Secondary - rapid processing and passing of information in nerve cells in the spinal cord Tertiary - nerve cells in the brain.

End of pathway is in a place in the brain stem called PAG. When this area is activated it inhibits the sensation of pain by opiate receptors. The body knows how to produce substances (endorphins and opiates) that act on the same 'receptors' in the cells in an influential way, at least in part, and allows the body to continue to function and ignore the feeling of pain, in emergencies and in general.


Pain rating: There is no objective way to measure pain level. Existing methods rely on scaled measurement scales described by: numbers, words, visuals, or combinations. The VAS visual bar is the most common and easiest to use based on the patient's response and ranks the type of pain, its intensity and duration.


Chronic pain: Prolonged pain over time is known as chronic pain, its effects are rich in physical, mental and long-term to the point of impairing the quality of life.


Pain classification: ~ Soft and deep tissues. ~ Neuropathic. ~ Psychogenic. ~ Erupts.

10 views0 comments
bottom of page